Объявление конкурса для занятия вакантных должностей авторов-разработчиков по предмету: «Математика» для 10 класса в период 2020-2022 гг.

 

2020-2022 жылдар аралығында 10-сыныпқа арналған «Математика, 1-бөлім» оқу-әдістемелік кешенін әзірлейтін авторға байқау жарияланымы

 

НЗМ ДББҰ-ның «Білім беру бағдарламалары орталығы» филиалы (010000, Нур-Султан қаласы, Хусейн бен Талал көшесі, 21/1, анықтамалық телефон: 23-57-58, е-mail: textbooks@nis.edu.kz)бос қызмет орнына байқаужариялайды:

Негізгі мектепке арналған оқу-әдістемелік кешенді әзірлейтін автор (6бірлік)

Байқауға қатысушылардың барлығына қойылатын жалпы біліктілік талаптары:

Қызметтік міндеттер: авторлармен және редакторлармен, сондай-ақ басқа пән командарларының мүшелерімен белсенді түрде бірігіп жұмыс жасау; кіріктірілген білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес контент жазу; білім, білік пен дағдылардың сабақтастығын қамтамасыз ету; өмір бойы өз бетімен оқуға дайындайтын, дамып келе жатқан білім беру қағидаттарына сай болу; егжей-тегжейлі және толыққанды талдау мен есеп жасау, сұрақтар қою, кері байланысты талдап, қателер болған жағдайда оларды түзету; иллюстрациялармен жұмыс істеу, түс пен стильді дұрыс таңдау, түрлі-түсті суреттерді қабылдауға қатысты балалардың танымдық қабілеттерін білу; мәтіндер мен суреттердің теңгерілімде болуын қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының білім беру стандартын, авторлық құқықты реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін; мектеп ктаптарына қойылатын талаптарды білу және өз жұмысында, сондай-ақ командалық жұмыс барысында осы стандарттарды ұстану.

Байқау үміткерлеріне қойылатын талаптар: мамандығы бойынша жоғары білім; ғылыми дәреженің болғаны абзал, қызметтік міндетті атқаруға қажет мемлекеттік тіл мен орыс тілін білген жөн; Microsoft Office бағдарламасымен және құжат айналымы бағдарламаларымен жұмыс істей білу; оқулық пен оқу материалын жазу түсінігінің болуы және өз пәнінің маманы болу; оқу әдебиеті мен оқу материалын жазу тәжірибесінің болуы, өз пәні бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектері мен мақалаларының басылып шығуы; кіріктірілген білім беру бағдарламасы талаптарына сәйкес оқу материалын әзірлеу; әрбір жеке пәнде және оқу жоспарындағы барлық пәндер арасында пәнаралық байланыстардың сабақтастығы мен өзара үйлесімділігін сақтау (ғылымилық, сабақтастық, қисындылық, жүйелілік); оқулық пен оқу материалын әзірлегенде инновациялық әдістер мен технологияларды тиімді қолдану; оқушыны өмірде кездесетін мәселелерді шешуге даярлайтын оқу-танымдық тапсырма түрлерінің қамтылуы; АКТ (ақпаратпен жұмыс жасау білігінің қалыптасуы: іздеу, өңдеу, жеткізу, басқару); сыни тұрғыдан ойлау стратегияларын қолдану; балалардың жасына сай психологиялық ерекшеліктер мен олардың әртүрлі кезеңдерде оқу қабілеттерін білу;  тиімді жоспарлай білу және топта жұмыс істеу тәжірибесінің болуы.


 

Объявление конкурса для занятия вакантных должностей авторов-разработчиков по предмету: «Математика» для 10 класса в период 2020-2022 гг.

 

АОО НИШ «Центр образовательных программ», 010000, г. Нур-Султан, улица Хусейн бен Талал, д. 21/1 а, телефоны для справок: 23-57-58, е-mail: textbooks@nis.edu.kz объявляет конкурс на занятие вакантной должности:

Автора-разработчика учебно-методического комплекса для основной школы (6 единиц)

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурса:

Функциональные обязанности: активно сотрудничать с авторами и редакторами и членами команд других предметных областей; разрабатывать контент в соответствии с требованиями интегрированной образовательной программы; обеспечивать преемственность знаний, умений и навыков; соответствовать принципу развивающего образования, способствующего подготовке к самостоятельному обучению в течение всей жизни; составлять детальный и полный анализ, отчёт, формулировать вопросы, анализировать обратную связь и исправлять ошибки в случае их наличия; работать с иллюстрациями, правильно подбирать цвета и стили, знать познавательные способности детей для восприятия цветных изображений; находить баланс между изображениями и текстовым содержанием; знать стандарт образования Республики Казахстан, нормативно-правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие авторское право; требования к качеству книг для школы и придерживаться этих стандартов в своей работе и в процессе работы с командой.

Требования к участникам конкурса: Высшее образование по специальности; желательно владение государственным и русским языками, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей; умение работать с офисными программами и программами документооборота; иметь представление по составлению учебника и учебного материала и быть специалистом в своей предметной области; иметь опыт разработки учебной литературы, учебного материала, издания научно-методических трудов и статей в предметной области; составление учебного материала в соответствии с требованиями интегрированной образовательной программы; соблюдение преемственности и взаимосогласованной межпредметных связей как внутри одного предмета, так и между всеми дисциплинами учебного плана (научность, последовательность, логичность, системность); эффективное использование инновационных методов и технологий при разработке учебника и учебного материала; содержание видов учебно-познавательной деятельности, ориентирующие учащегося на приобретение опыта решения жизненных проблем; ИКТ (формирование компетенций в работе с информацией: поиск, обработка, передача, управление); использование стратегии критического мышления; знать психолого-возрастные особенности детей и их способность обучения на разных этапах; уметь эффективно планировать и иметь опыт работы в команде.